1. GENEL AÇIKLAMA

İşbu aydınlatma metni, www.gulbahcesiparis.com olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, “Aydınlatma Yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

gulbahcesiparis.com olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeleri ve ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.2. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Veri sorumlusu olarak gulbahcesiparis.com hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.


Veri Sorumlusunun;

Unvanı: 

Adres: 

Telefon: 
E-mail: 


3. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

www.gulbahcesiparis.com tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;


4. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz, online satış platformları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.


5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

www.gulbahcesiparis.com kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Bu amaçlar;


6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

www.gulbahcesiparis.com, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

www.gulbahcesiparis.com kişisel verileri yalnızca işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişiye ilişkin gerekli veriler kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız kurum/kuruluşlara hizmetin ifası için gerekli veri aktarımı yapılabilecektir.


7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;


8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak www.gulbahcesiparis.com’a başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini www.gulbahcesiparis.com’a ait E-mail adresi vasıtası ile veya www.gulbahcesiparis.com adresine yazılı olarak iletebilir.

 

 Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 

www.gulbahcesiparis.com, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

  

9.VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

www.gulbahcesiparis.com, Veri sorumlusu olarak, Açık Rızanız ile paylaşmış olduğunuz:
- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
- Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
- Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.


10. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEME

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile www.gulbahcesiparis.com’in kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya www.gulbahcesiparis.com'nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bilgilendirme Metninin en güncel haline https://www.gulbahcesiparis.com.com/ic/aydinlatma-metni adresinden ulaşılabilecektir.